Onderzoek en producten

Het Leerlab levert verschillende (onderzoeks)producten op rondom eigentijds onderwijs.

 

Ontwikkeling stuurkracht bij LeerLabstudenten

Het kenniscentrum Kwaliteit voor leren heeft een monitoronderzoek uitgevoerd tijjdens de uitvoering van het LeerLab in het schooljaar 2019-2020. Centraal stond de vraag op welke wijze het Leerlab een bijdrage levert aan de ontwikkeling van stuurkracht bij de studenten. Lector Helma Oolbekkink en onderzoeker Edwin Buis hebben dit onderzoek uitgevoerd. Informatie over dit onderzoek is te verkrijgen bij Edwin Buijs: Edwin.Buijs@han.nl.

 

Een aanbeveling voor het curriculum onderwijskunde van de tweedegraads lerarenopleidingen.

Jeffrey Zweverink heeft voor zijn masterstudie een onderzoek uitgevoerd met als centrale vraag: “Welke aanpassingen zijn wenselijk voor het curriculum onderwijskunde van de tweedegraads leraremopleidingen om studenten beter voor te bereiden op eigentijdse settingen?” Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeffrey Zweverink: jeffreyzweverink@hotmail.com.

 

Relatie vakdidactiek en het opleiden voor Agora-onderwijs

Lerarenopleider Economie Roberto Alvarez heeft in het kader van zijn masterstudie een onderzoek gedaan naar de vraag: In hoeverre voldoet de leerlijn van vakdidactiek* en opleidingsdidactiek** binnen de lerarenopleiding van de HAN aan de richtlijnen voor het opleiden van aankomende docenten voor het Agora-onderwijs? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roberto Alvarez, Roberto.Alvarez@han.nl.