Projecten

Als Centrum Meervoudige Waardecreatie participeren we in diverse projecten.


Achterhoekse bedrijven en -parken op weg naar circulair, toekomstbestendig ondernemerschap

De coalitie van de gemeenten Doetinchem, Berkeland en Oost Gelre, provincie Gelderland, bedrijvenparkverenigingen, Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA) en de HAN ondersteunen in co-creatie bedrijven in de Achterhoek om stappen te zetten op het gebied van circulair en toekomstbestendig ondernemen. Hierbij gaat het zowel om verdieping van circulair en toekomstbestendig ondernemen, als om versterking van de samenwerking van bedrijven op bedrijventerreinen om samen, collectief, meer te kunnen bereiken.

Circulair ondernemen betekent dat productieprocessen zodanig ingericht zijn dat voor productie minder primaire grondstoffen nodig zijn, nauwelijks afval geproduceerd wordt en het milieu en de omgeving minimaal belasten worden. Ondernemers gaan intensiever samenwerken met andere bedrijven op hun bedrijventerrein of in de productieketen (ecosysteem) om hogere ambities te realiseren op het gebied van de zes kernwaarden: menselijke, intellectuele, sociaal-relationele, materiele, natuurlijke en financiële waarden.

De HAN voert integrale bedrijfsanalyses uit waarna samen met de managementteams /ondernemers strategische acties geformuleerd worden om circulair ondernemen en toekomstbestendigheid bij deze bedrijven te borgen en te vergroten. Hiernaast maken we analyses van drie bedrijventerreinen als geheel, met als doel de resultaten in een profiel weer te geven. Op basis van dit profiel formuleren we concrete stappen die gezet kunnen worden gericht op verduurzaming van het bedrijventerrein als geheel. Gedurende een periode van twee jaar zijn docenten en studenten van de HAN actief betrokken bij de uitvoering van de analyses en de implementatie van resultaten. Hiermee wordt ook het onderwijs van de HAN gevoed en wordt de samenwerking op verschillende niveaus in de regio versterkt.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Arnold Wijbenga.


CO2 reductie in de Liemers

Energieneutraal in 2029, dat is het doel van samenwerkende partijen op de 34 bedrijventerreinen in de Liemers. Sinds medio 2017 wordt in het project CO2 reductie in de Liemers gewerkt aan het realiseren hiervan door nieuwe afspraken volgens de ‘trias energetica’: als eerste wordt gereduceerd door besparing of het voorkomen van verspilling. 

Het project, mogelijk gemaakt met EFRO-ondersteuning (een Europese subsidie), focust zich vooral op CO2 reductie in vastgoed en productieprocessen. Dus CO2 die ontstaat door het koelen of verwarmen van gebouwen en magazijnen en bij productieprocessen.

Onder leiding van Groene Allianties De Liemers werken in dit project de triple helix partners (ondernemingen, overheid en onderwijs) intensief samen. Vanuit de HAN, via het Centrum Meervoudige Waardecreatie, zijn Huub Schoenaker en Desmond Hulsteijn betrokken bij het project. Bij de uitvoering van het project worden studenten van de HAN betrokken vanuit diverse (fasen van de) opleidingen. Studenten werken aan onderzoeksvragen, stellen plannen van aanpak op en nemen deel aan de uitvoering van de onderzoeken.


Palladium

Project Palladium richt zich sinds medio 2018 op het terugdringen van afval ten gunste van nieuwe grondstoffen: van afval naar grondstof. Op drie bedrijventerreinen worden de afvalstromen geanalyseerd, waarna enkele hoofdstromen worden doorgelicht op mogelijkheden voor het voorkomen, reduceren en transformeren van afval. Daarbij wordt gezocht naar samenwerkingsmogelijkheden op de betreffende bedrijventerreinen.

In dit project wordt samengewerkt met de triple helix partners (ondernemingen, overheid en onderwijs) in de gemeentes Duiven/Westervoort, Arnhem en Nijmegen op geselecteerde bedrijventerreinen. Het onderwijs wordt vertegenwoordigd door de HAN en Wageningen University & Research.

Bij de uitvoering van het project worden studenten van deze twee kennisinstellingen betrokken vanuit diverse (fasen van de) opleidingen. Studenten werken aan onderzoeksvragen, stellen plannen van aanpak op en nemen deel aan de uitvoering van de onderzoeken naar mogelijkheden en berekening van de kosten en baten van verschillende scenario’s om afval te voorkomen, te reduceren en te transformeren. Hierbij wordt gewerkt met de Ladder van Lansink en de meer recent ontwikkelde “Butterfly” van Ellen Mac Arthur. Essentie van het denken is: het voorkomen van afval door slimmer te ontwerpen en grondstoffen en tussenproducten te gebruiken die herinzetbaar zijn.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Huub Schoenaker en Desmond Hulsteijn.