Safe End: want spoed moet goed. Patient SAFEty in ambulance Emergency Non-conveyance

 

 

 

Achtergrond

De toename van spoedeisende ambulancevragen legt een enorme druk op hbo-professionals in de ambulancezorg en de spoedzorgketen. Een op de vier ambulancezorgritten, die de meldkamer met spoedurgentie uitgeeft, resulteert in behandeling ter plaatse zonder vervoer naar de spoedeisende hulp (SEH). Behandeling ter plaatse kan plaats vinden op straat, in huis of overal waar de patiënt zich bevindt. Dit wordt in vaktermen ook wel ‘Eerste Hulp Geen Vervoer’ (EHGV) genoemd. Ambulanceprofessionals voelen handelingsverlegenheid bij de risicotaxatie en besluitvorming ter plaatse zonder het vervoeren van de patiënt naar de SEH. Ze willen namelijk graag het juiste doen voor de patiënt, maar missen voor EHGV-zorg aanvullende competenties en handvatten. Niet voor niets staat EHGV op nummer één van de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018. De meest voorkomende EHGV klacht is onwel wording en tijdelijk bewustzijnsverlies. Het project richt zich daarom op deze patiëntengroep Ambulancezorgprofessionals hebben het lectoraat AIZ gevraagd hen te helpen om de risicotaxatie en besluitvorming bij deze patiënten ter plaatse te verbeteren. Daarmee willen we de patiëntveiligheid verhogen door onnodige verwijzing (en drukte) of vertraging in verwijzing naar de SEH te voorkomen.

 

Doelen/onderzoeksvragen

Wat hebben ambulancezorgprofessionals ter plaatse nodig voor adequate risicotaxatie en besluitvorming tot EHGV / insturen naar de SEH bij patiënten met onwel wording in combinatie met bewustzijnsverlies aan aanvullende competenties en ondersteunende tools?

 

Methode

In het project wordt ontwerpgericht onderzoek toegepast waarbij we in vier fases toewerken naar de ontwikkeling van bruikbare evidence based criteria en passende innovatieve tools. Hierbij worden verschillende onderzoeksdesigns gebruikt zoals scoping review, individuele- en focusgroepinterviews. vignettenstudie en pilotstudie. In de eerste fase wordt de huidige en gewenste situatie in kaart gebracht. De tweede fase richt zich op de ontwikkeling van ondersteunende criteria en tools. In de derde fase wordt een pilotstudie uitgevoerd naar de toepasbaarheid en gevolgen voor het zorgproces van de ontwikkelde ondersteunende tools. De vierde fase bestaat uit het evalueren van de pilotfase en de ontwikkelde tools indien nodig bijstellen.

 

Voortgang/resultaten

November 2020: Om de huidige en gewenste situatie in kaart te brengen zijn individuele- en focusgroep interviews uitgevoerd met ambulanceprofessionals. Deze resultaten worden op dit moment letterlijk uitgeschreven en geanalyseerd. Daarnaast staat een schriftelijke vragenlijst met vignettenstudie open voor respondenten. Daarmee willen we de huidige competenties en wensen van ambulance professionals in kaart brengen. Voor de ontwikkeling van ondersteunende criteria en tools zitten we daarnaast in de periode van dataverzameling van  een scoping review.

 

Betrokken onderzoekers

 

Samenwerkingspartners

 

Subsidieverstrekker

RAAK-SIA

 

Publicaties