Project Ketenbrede Landelijke Protocollen Spoedzorg (KLPS-project)

Inleiding
In de gezondheidszorg vormen richtlijnen en protocollen een belangrijke – evidence based – basis voor professioneel handelen van zorgverleners. Om in de spoedzorgketen de variatie van professioneel handelen te verminderen en continuïteit van zorg te bevorderen, verschenen in 1991 het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA) en in 2006 het Landelijk Protocol Spoedeisende Hulp (LPSEH). Beiden zijn ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de Stichting Ambulancezorg Nederland (AZN) en worden herzien in 2010. Echter, tot op heden is de protocoladherentie van verpleegkundigen aan het LPA en LPSEH onbekend. Daarnaast blijkt dat het LPA en LPSEH voor identieke problemen inhoudelijk niet altijd overeenstemmen. Gezien het urgente karakter van de spoedzorgketen, waar ambulance en spoedeisende hulp (SEH) op elkaar moeten aansluiten, is inhoudelijke overeenstemming wel gewenst. Gezien het feit dat het LPA en LPSEH veelal volgens de consensusmethode zijn ontwikkeld, ontbreekt het een aantal protocollen aan onderliggende evidence. Tot slot ontbreekt het het LPA en het LPSEH aan een gerichte implementatiestrategie en bevatten zij geen proces- en uitkomstindicatoren.

Doel en vraagstelling
Om bovenstaand probleem het hoofd te bieden heeft het Lectoraat Acute Intensieve Zorg (LAIZ) een subsidieverstrekking ontvangen binnen het programma Spoedzorg van ZonMw. Deze subsidie is bedoeld voor uitvoering van het project ‘Ketenbrede Landelijke Protocollen Spoedzorg’ (KLPS-project). Het KLPS-project is opgedeeld in 2 fases.

Fase 1 van het KLPS-project kent twee doelstellingen. Ten eerste inzicht verwerven in de protocoladherentie van zorgverleners aan het huidige LPA en het LPSEH en in welke factoren deze protocoladherentie beïnvloeden. Ten tweede de ontwikkeling van een practice-based implementatiestrategie, welke is gebaseerd op de geïdentificeerde beïnvloedende factoren. In fase 1 van het KLPS-project staan de volgende onderzoeksvragen centraal: 

  1. Wat is de protocoladherentie van SEH- en ambulanceverpleegkundigen aan het huidige LPA en LPSEH?
  2. Welke factoren beïnvloeden de protocoladherentie aan het huidige LPA en LPSEH?

Fase 2 van het KLPS-project kent evenals fase 1 ook twee doelstellingen: ten eerste de mate van overeenkomst vaststellen tussen het LPA, het LPSEH en mogelijke HAP-protocollen op identieke onderwerpen en ten tweede 3 protocollen updaten en ontwikkelen tot ketenbrede landelijke protocollen spoedzorg. In fase 2 staat de volgende onderzoeksvraag centraal:

  1. Wat is de mate van overeenkomst tussen het LPA, het LPSEH op identieke onderwerpen?
  2. Welke 3 protocollen uit het LPA en het LPSEH kunnen ontwikkeld worden tot ketenbrede protocollen voor ambulance, spoedeisende hulp, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de huisartsenpost

Methode
Het KLPS-project is een non-experimenteel evaluatieonderzoek waarbij in fase 1 gebruik wordt gemaakt van vragenlijsten , interviews en dossieronderzoek. De vragenlijsten worden verstuurd naar SEH- en ambulanceverpleegkundigen (N=400), Medisch Managers Ambulancezorg (MMA) (N=25) en Medisch Eindverantwoordelijken op de SEH (N=103). Interviews worden afgenomen bij SEH- en ambulance-verpleegkundigen (N=10), MMA’s (N=5) en SEH-artsen (N=5). Tot slot worden voor het dossieronderzoek ambulanceritformulieren (N=≥1250) bestudeerd.

De onderzoeksopzet voor fase 2 wordt ontworpen naar aanleiding van resultaten van fase 1 en wordt in het voorjaar van 2010 hier geplaatst.

(Verwachte) resultaten
Het resultaat van fase 1 bestaat uit een op de praktijk gebaseerde en praktijkgerichte implementatiestrategie. Deze kan in de toekomst worden gebruikt om het LPA en het LPSEH beter te laten aansluiten op de praktijk. Tevens geeft fase 1 inzicht in potentiële nieuwe onderwerpen voor vervolgonderzoek.  

Fase 2 heeft als verwacht resultaat 3 ketenbrede landelijke protocollen spoedzorg voor de ambulance en SEH. Hierbij wordt waar mogelijk aansluiting gezocht bij de HAP.

Literatuur

  1. Breeman, W. Protocoladherentie van ambulancezorgverleners. Een onderzoek naar deviatie van het landelijke protocol ambulancezorg. 2008. Hogeschool van Rotterdam
  2. Berben SAA, Meijs THJM, Grunsven, PM van. Pijnbestrijding in de ambulancezorg, een gevoelig punt. Critical care. 2007;3:6-10
  3. Kirves H, Skrifvars MB, Vähäkuopus M, Ekström K, Martikainen M, Castren M. Adherence to resuscitation guidelines during prehospital care of cardiac arrest patients. European Journal of Emergency Medicine. 2007;14:75-81

Voor meer informatie over het KLPS-project kan contact worden opgenomen met Remco Ebben, onderzoeker KLPS-project.
T: 024 353 07 17
E: Remco.Ebben@han.nl