Outreach

Outreach

Vroege opsporing en behandeling van kritisch zieke patiënten
Friede Simmes, RN, MsN1, Lisette Schoonhoven, RN, PhD2, Joke Mintjes, RN, PhD1, Bernard G. Fikkers, MD, PhD3 Johannes van der Hoeven, MD, PhD 3
Faculteit Gezondheid en Maatschappij, lectoraat acute intensieve zorg
2 Scientific Institute for Quality of Healthcare
3 Intensive Care
UMC St Radboud Universiteit en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nederland

Aanleiding en ontwikkeling
Ernstige achteruitgang van patiënten op de afdeling wordt vaak voorafgegaan door veranderingen in de vitale functies. Door verpleegkundigen en artsen op de verpleegafdeling worden veranderingen in de vitale functies vaak gemist, verkeerd geïnterpreteerd of er wordt niet adequaat op gereageerd. Hierdoor wordt de patiënt onnodig of te laat op de Intensive Care (IC) opgenomen en kan te maken krijgen met een langere opnametijd, comorbiditeit of overlijden. 

Doel
Vroegtijdig herkennen en behandelen van patiënten met afwijkende  vitale functies om ernstige achteruitgang te voorkomen.

Methode
Implementatie
Twee interdisciplinaire werkgroepen, bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken disciplines, hebben de interventies en het implementatieplan uitgewerkt.

Onderzoek
Pretest 2006, implementatie 1-1-2007 tot 15-4-2007,
Posttest 15-4 2007 tot 15-4-2009.

Uitkomstmaten waren onverwacht overlijden met- en zonder reanimeerbeleid, verblijfsduur bij  ongeplande IC opname en ziekenhuisverblijfsduur na een serious adverse event (SAE). Een SAE is onverwacht overlijden of ongeplande IC opname. Procesmaten waren geregistreerde afwijkende vitale functies  ≤ 72 h voorafgaande aan een SAE, zaalarts en MET oproepen bij EWS afwijkingen, ongeplande IC opnames,  ziekte ernst (APACHE II score) bij opname en het aantal reanimaties.

De interventies
De outreach procedure
Verpleegkundigen observeren bij patiënt 3x daags volgens de early warning score (EWS)
Verpleegkundigen waarschuwen bij één of meer afwijkingen meteen de zaalarts
Zaalarts is binnen 10 minuten bij de patiënt
Zaalarts waarschuwt medical emergency team (MET) als dit nodig wordt geacht

De early warning score (EWS)
ademhalingsfrequentie    <8 of >30 ademhalingen per minuut
O2 saturatie                          <90% ondanks zuurstoftoediening
hartritme                               <40 of >130
bloeddruk                              <90 of >200
bewustzijnsdaling               ≥ 1punt op de EMV
jouw “niet pluis” gevoel

Het MET
bestaat uit intensivist en intensive care verpleegkundige
is op verzoek binnen 10 minuten op de afdeling
ondersteunt bij de behandeling op de afdeling of verwijst patiënt naar de MC/IC

Resultaten
Uitkomsten Invoering van het  SIS heeft niet geleid tot minder onverwacht overlijden. De IC verblijfsduur en ziekenhuisverblijfsduur van SAE patiënten was even lang als in de voormeting.
Procesmaten In de nameting observeerden verpleegkundigen significant vaker dan in de voormeting afwijkende vitale functies bij de patiënt voorafgaande aan een SAE (resp. 58% versus 76%) en zaalartsen intervenieerden significant vaker vanwege afwijkende vitale functies of omdat de verpleegkundigen ongerust waren (resp. 26% versus77%). De zaalartsen consulteerden in de nameting het MET bij ruim 50% van de patiënten die een SAE ontwikkelden, in 10% had de patiënt reeds één of meer dagen afwijkende vitale functies. In de nameting werden beduidend meer patiënten ongepland op de IC opgenomen, patiënten waren bij ongeplande IC opname even ziek als in de voormeting. Zie voor details tabellen onderaan artikel.

Conclusie
Ondanks de significant toegenomen zaalarts interventies bij geobserveerde afwijkende vitale functies en betrokkenheid van het MET bij ruim de helft van de SAE’s  zijn er geen verbeteringen in de uitkomsten vastgesteld. Mogelijk is er geen effect gevonden omdat, in vergelijking met internationale literatuur, in de voormeting al lage sterftecijfers en een korte verblijfsduur op de IC werd vastgesteld. Een andere verklaring kan zijn dat het MET in veel gevallen niet of te laat werd gewaarschuwd. Onderzocht zal moeten worden of het eerder waarschuwen van het SIT  door de zaalartsen en het eerder opnemen van de patiënt op de IC zal leiden tot minder onverwacht overlijden en korter IC- en ziekenhuisverblijf.

Friede