Landelijke onderzoeksagenda ambulancezorg 2013-2018

Binnen de ambulancezorg wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een onderzoeksagenda. Ambulancezorg Nederland (AZN) werkt hierin samen met de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg, V&VN Ambulancezorg en het Lectoraat Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 

Focus
De Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2013-2018 beschrijft onderzoeksthema’s voor de ambulancezorg voor een periode van vijf jaar. Met behulp van deze agenda kan in de toekomst massa en focus ontstaan in kennisontwikkeling, geïnitieerd vanuit de ambulancezorg. Nadrukkelijk zullen toekomstige studies plaats (gaan) vinden in samenwerking met verschillende partijen binnen en buiten de ambulancezorg op thema’s die door het veld belangrijk worden geacht.

Doel van het project
Het doel van het project is:
1) een overzicht krijgen van relevante onderwerpen voor onderzoek in de ambulancezorg,
2) dat er consensus is over prioriteiten (Landelijke Agenda Ambulancezorg 2013-2018)
3) dat zichtbaar is welke onderzoeken reeds plaats vinden.

Daarmee wordt inzichtelijk wat de blinde vlekken zijn (waar vindt nog geen onderzoek plaats?), waar kan mogelijke samenwerking tussen RAV’s tot stand komen (welke onderwerpen worden door meerdere RAV‘s opgepakt?) en op welke onderwerpen is al onderzoek verricht.

Inventarisatie lopend onderzoek

Op diverse plaatsen in het land vindt al onderzoek plaats binnen de ambulancezorg. Onderdeel van het project is een landelijke inventarisatie bij RAV’s naar afgeronde en lopende wetenschappelijke onderzoeken en stageopdrachten in de ambulancezorg over de periode 2012-2014. De inventarisatie zal in april 2014 worden uitgevoerd.

Delphi
De Landelijke Agenda Ambulancezorg 2013-2018 komt tot stand via een Delphi consensus procedure (Delphi onderzoek). Het Delphi onderzoek maakt gebruik van een panel van experts. De deelnemers van het Delphi panel vormen een representatieve vertegenwoordiging van stakeholders in het domein van de ambulancezorg, relevante (wetenschappelijke) beroepsverenigingen en samenwerkende ketenpartners. In verschillende vragenronden, zal op basis van herhaalde bevraging het panel tot consensus komen over de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg.

 

Publicatie voortkomend uit deze studie: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26746873